Deze Algemene Voorwaarden voor het BIBO product van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eden Springs Nederland B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende te (2718 SX) Zoetermeer aan de Edelgasstraat 50, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27198876, zijn per 10 augustus 2021 in werking getreden. 

 1. DEFINITIES
   
  1. In deze Algemene Voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 
   
  Afnemer: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en waarmee Eden Springs een Overeenkomst aangaat of waarmee Eden Springs in onderhandeling is over een Overeenkomst, alsmede de met de Afnemer gelieerde ondernemingen.  
   
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
   
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Eden Springs. 
   
  Eden Springs: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eden Springs Nederland B.V. evenals haar rechtsopvolgers, al dan niet handelend onder de handelsnaam ‘BIBO’. 
   
  Geleverde: de door Eden Springs verkochte, verhuurde, dan wel anderszins ter beschikking gestelde Producten en/of Machines die worden geleverd op grond van een Overeenkomst. 
   
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand. 
   
  Huurovereenkomst: de Overeenkomst ter zake van huur van één of meer Machines en aanverwante Producten. 

Intellectuele Eigendom: alle auteursrechten, modellen, documentatie, afbeeldingen, tekeningen en overige rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten van Eden Springs. 
 
Machine(s): de machines die door Eden Springs worden aangeboden onder de naam ‘BIBO’, waaronder in ieder geval drinkwatersystemen. 
 
Overeenkomst: iedere Overeenkomst, hoe ook genaamd, en in welke vorm dan ook, tussen de Afnemer dan wel Consument en Eden Springs, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. 
 
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Eden Springs op afstand georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
 
Product(en): de goederen die al dan niet ten behoeve van een Machine worden geleverd zoals (water)flessen, filters, schoonmaak artikelen, accessoires en onderdelen. 
 
Webshop: de webshop van Eden Springs waar Consumenten en Afnemers Machines en Producten kunnen kopen en/of huren.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

  2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eden Springs en op elke Overeenkomst tussen Eden Springs en de Consument dan wel de Afnemer. 
   
  2.2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Afnemer of derden zijn niet van toepassing en worden door Eden Springs uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen is dat de algemene voorwaarden van de Afnemer van toepassing zijn en deze niet afdoende dekkend zijn, gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Eden Springs. 
   
  2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Eden Springs. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kan de Consument dan wel de Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten. 
   
  2.4. Op basis van Europese en Nederlandse (consumenten)wetgeving geldt in bepaalde gevallen voor Consumenten een andersluidende bepaling ten opzichte van de Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Waar in de Algemene Voorwaarden enkel verwezen wordt naar de Afnemer, geldt die bepaling niet ook voor de Consument. Waar in de Algemene Voorwaarden enkel naar de Consument wordt verwezen, geldt die betreffende bepaling niet ook voor de Afnemer. 
 2. AANBOD EN OVEREENKOMST

  3.1. Ieder aanbod van Eden Springs is vrijblijvend en geldt zo lang als dit wordt getoond op de betreffende pagina van de Webshop, maar met een maximum periode van 1 uur; een en ander voor zover van het voorgaande niet mondeling of schriftelijk tussen partijen is afgeweken. 
   
  3.2. Alle door Eden Springs gedane opgaven van getallen, gewichten, hoeveelheden, kleuren, uitvoeringen, maten en/of andere aanduidingen van Producten en Machines zijn met zorg gedaan. Eden Springs kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen van Producten en Machines zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en Machines. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Eden Springs niet. De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen. 
   
  3.3. Een aanbod is gebaseerd op de eventuele door de Consument dan wel de Afnemer verstrekte gegevens. De Afnemer dan wel de Consument staat er voor in dat de informatie die aan Eden Springs (daaronder mede begrepen haar hulppersonen zoals vervoerders) wordt verstrekt correct, actueel en volledig is. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van onjuiste, niet-actuele of onvolledige informatie komen volledig voor rekening van de Consument dan wel de Afnemer. De Consument dan wel de Afnemer vrijwaart Eden Springs te dier zake volledig. 
   
  3.4. Eden Springs kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument dan wel de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Eden Springs op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 3. HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND CONSUMENTEN 

  4.1. Bij aankoop en/of de verhuur van een Machine of Product heeft de Consument gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

  4.2. De Bedenktijd gaat in;
  (i) bij verkoop: de dag na ontvangst van de Machine of het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, of:
  • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Machines en/of Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de/het laatste Machine of Product heeft ontvangen;
  • als de levering van een Machine of Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
  (ii) bij verhuur: de dag na de dag waarop de Machine bij de Consument wordt geïnstalleerd.

4.3. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Machine(s) en/of Product(en) en de verpakking daarvan. De Consument zal iedere Machine en/of Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Machine en/of het Product wenst te behouden; verbruiksartikelen zoals schoonmaakmiddelen, kunnen niet worden geopend en terug worden gezonden. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Machine of het Product die verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. 
 
4.4. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal de Consument handelen conform de door Eden Springs bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies en de Machine en/of het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Eden Springs retourneren. De Consument dient de Machine en/of het Product onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de verklaring tot herroeping als bedoeld in artikel 6:230o BW, aan Eden Spring terug te zenden of te overhandigen aan een derde die door Eden Springs is aangewezen om de Machine en/of het Product in ontvangst te nemen. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Consument. 
 
4.5. Indien de Consument reeds (een gedeelte van) de betaling(en) voor een Machine en/of Product heeft verricht (inclusief de verzendkosten), zal Eden Springs de betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen (i) na de door de Consumenten uitgebrachte verklaring tot herroeping als bedoeld in artikel 6:230o BW, (ii) na ontvangst van de retourzending of (iii) nadat de Consument heeft aangetoond dat hij de Machine en/of het Product heeft teruggezonden, terugstorten. 
 
4.6. Eden Springs is bevoegd het herroepingsrecht van de Consument uit te sluiten door dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, te vermelden. Uitsluiting van het herroepingsrecht is (in ieder geval) mogelijk voor Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zoals schoonmaakflesjes. 

 1. LEVERING, TRANSPORT

  Levering 


  5.1. Iedere door Eden Springs opgegeven leveringstermijn is indicatief (en geen fatale termijn) en gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst voor Eden Springs geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op door die derden aan Eden Springs verstrekte gegevens. De leveringstermijn gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst of op de datum dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Eden Springs, afhankelijk van welke van de twee het laatst is. 

  5.2. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Consument – voor zover wettelijk toegestaan – dan wel de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. 
   
  5.3. Eden Springs zal bevestigde bestellingen met bekwame spoed en, voor Overeenkomsten op afstand met Consumenten, uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Tenzij anders overeengekomen wordt het Geleverde in Nederland geleverd. Indien de levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument dan wel de Afnemer hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, onverminderd eventuele overige rechten. Alsdan zal Eden Springs het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van de ontbindingsverklaring, terugbetalen. 
   
  5.4. Eden Springs heeft het recht om in gedeelten te leveren. Ter zake van deelleveringen heeft Eden Springs voorts het recht in gedeelten te factureren. 
   
  5.5. Indien levering van een bestelde Machine en/of Product onmogelijk blijkt, zal Eden Springs zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen met specificaties die zoveel mogelijk op die van de bestelde Machine en/of het Product lijken. 

Transport 
 
5.6. De wijze van transport van het Geleverde wordt door Eden Springs bepaald, tenzij is overeengekomen dat de Consument dan wel de Afnemer voor transport zorgdraagt. 
 
5.7. Eden Springs bezorgt in de regel via een geautomatiseerd routesysteem met verschillende frequenties. Indien de Consument dan wel de Afnemer daarvan wenst af te wijken, behoudt Eden Springs zich het recht voor de eventuele meerprijs in rekening te brengen. 

5.8. Eden Springs behoudt zich het recht voor om, indien het niet of niet goed mogelijk is om het Geleverde op de door de Consument dan wel de Afnemer aangewezen plek te bezorgen, de levering slechts tot aan de deur te doen geschieden. 
 
5.9. Eden Springs mag een elektronisch apparaat gebruiken om een digitale handtekening te verkrijgen dat als bewijs van aflevering dient. Een geprinte kopie van het afleveringsbewijs kan door de Consument dan wel de Afnemer te allen tijde bij Eden Springs worden opgevraagd. 
 
5.10. Indien sprake is van verkoop ligt het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. van het Geleverde bij de Consument dan wel de Afnemer vanaf het moment dat het Geleverde bij de Consument dan wel de Afnemer is afgeleverd op de door de Consument dan wel Afnemer aangegeven locatie. Indien sprake is van verhuur, gaat het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. over op de Consument dan wel Afnemer vanaf het moment dat de Machine dan wel het Product op de afgesproken locatie is geïnstalleerd.
 
5.11. Bij weigering van in ontvangst name of afname van het Geleverde zal Eden Springs deze tot dertig (30) dagen na aanbieding voor rekening en risico van de Consument dan wel de Afnemer opslaan. Eden Springs zal de Consument dan wel de Afnemer berichten dat deze het Geleverde kan (doen) afhalen, indien van toepassing, tegen betaling. Na het verstrijken van deze termijn is Eden Springs gerechtigd het Geleverde aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De Afnemer is in een zodanig geval gehouden het factuurbedrag van de Overeenkomst te voldoen en is tevens aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Eden Springs geleden schade. Bij Consumenten zal Eden Springs in een zodanig geval eventuele door de Consument vooruitbetaalde bedragen aan de Consument terugbetalen, de consument is echter aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Eden Spring geleden schade, deze aansprakelijkheid gaat echter niet verder dan de wettelijke aansprakelijkheid.

Installatie

5.12. Bij koop van een Machine kan de Afnemer dan wel de Consument er voor kiezen deze zelf te installeren, of dit door Eden Springs te laten doen.

5.13. Er wordt een zelf-installatie pakket meegeleverd, waaronder de onderdelen voor de meest voorkomende water toevoer installatie. Eden Springs kan niet garanderen dat het zelf-installatie pakket verenigbaar is met de water toevoer installatie. Er wordt een gebruiksaanwijzing voor zelf-installatie meegeleverd, echter, zelf-installatie geschiedt op eigen risico van de Afnemer dan wel de Consument. Eden Springs kan op afstand advies geven over de installatie-eisen, dit wordt gedaan op basis van de informatie die door de Afnemer dan wel de Consument wordt verstrekt.

5.14. De componenten van het zelf-installatie pakket kunnen een garantie hebben van de fabrikant. Echter, Eden Springs is niet verantwoordelijk voor niet werkende componenten als gevolg van een onjuiste installatie daarvan.

5.15. Bij installatie door Eden Springs wordt contact opgenomen met de Afnemer dan wel de Consument om een afspraak te maken. De afspraak mag tot uiterlijk 24 uur van te voren af worden afgezegd. Als binnen deze 24 uur wordt afgezegd, kan Eden Springs een billijke annuleringsvergoeding in rekening brengen. Eden Springs is voorts gerechtigd een billijke vergoeding in rekening te brengen als: (i) er op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om de installateur toe te laten, (ii) de elektriciteits- of watertoevoer niet bereikbaar of onbruikbaar is, (iii) als de ‘stopcock’ of isolatieklep niet werkt of niet bereikbaar is, (iv) de installateur van mening is dat de locatie niet veilig is of (v) blijkt dat er onjuist informatie is gegeven tijdens het maken van de afspraak. Bij installatie door Eden Springs zal de Afnemer dan wel de Consument worden verzocht vooraf akkoord te gaan met de omschreven installatiestappen, daaronder mede begrepen het aanbrengen van een doorgang in het aanrechtblad om de Machine te kunnen installeren. De Afnemer dan wel de Consument aanvaardt daarmee dat er aanpassingen aan het aanrechtblad moeten worden gemaakt die mogelijk niet herstelbaar zijn.

5.16. Aangeraden wordt de Machine op een standaard aanrechtblad te installeren. Als de Afnemer dan wel de Consument een andere plek kiest, waaronder een niet-standaard aanrechtblad, aanvaardt Eden Springs geen aansprakelijkheid voor schade aan zaken, waaronder maar niet begrepen tot schade als gevolg van lekkages. Voorts aanvaardt Eden Springs geen aansprakelijkheid voor schade aan zaken die op de Machine staan of daar naast staan, als gevolg van lekkages.

 1. INSPECTIE EN RECLAME VAN HET GELEVERDE BIJ KOOP

  De Afnemer
   
  6.1. De Afnemer is verplicht het Geleverde terstond na ontvangst te inspecteren. Wordt door de Afnemer niet binnen 48 uur na ontvangst van het Geleverde melding gemaakt van enige gebreken of verkeerde leveringen, dan gelden de hoeveelheden vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist. Eventuele gebreken aan het Geleverde welke direct bij ontvangst waarneembaar zijn, dienen door de Afnemer onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het Geleverde dan wel nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering, door de Afnemer bij Eden Springs te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien (de inhoud van) het Geleverde geheel dan wel gedeeltelijk zijn gebruikt (is verbruikt), geldt het Geleverde als goedgekeurd, is reclame niet meer mogelijk en is alleen nog een beroep mogelijk op de garantieregeling (artikel 13) als het gebrek niet binnen de voornoemde 10 werkdagen had kunnen worden ontdekt. Het Geleverde zal in geval van reclame, mits de ontvangst daarvan is bevestigd op getekende vrachtbrieven en/of afleveringsbonnen, niet door Eden Springs aan de Afnemer worden gefactureerd. 
   
  6.2. Nadat de Afnemer deugdelijk heeft gereclameerd en Eden Springs de reclame heeft geaccepteerd, heeft Eden Springs het recht te hare keuze het Geleverde te herstellen, opnieuw te leveren, het Geleverde te crediteren dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. 

De Consument 
 
6.3. De Consument heeft de aan hem op grond van dwingend recht toegekende rechten bij Gebreken aan het geleverde. De Consument kan er geen beroep meer op doen dat het Geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Eden Springs daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.  

De Consument en de Afnemer 
 
6.4. De Consument dan wel de Afnemer zal alle door Eden Springs voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen en informatie verschaffen, onder meer door het verstrekken van monstermateriaal en door Eden Springs in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden. 

6.5. Eden Springs behoudt zich het recht voor reclames niet te accepteren zolang de Consument dan wel de Afnemer niet al diens opeisbare verplichtingen jegens Eden Springs is nagekomen. 
 
6.6. Bij retourzending van het Geleverde zal de Consument dan wel de Afnemer handelen conform de door Eden Springs ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het Geleverde wordt in goede staat en - indien dit redelijkerwijs mogelijk is - in originele verpakking geretourneerd aan Eden Springs. 

 1. VERHUUR VAN MACHINES EN ONDERHOUD 

  7.1. Indien sprake is van een Huurovereenkomst dan geldt, naast het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, het in dit artikel bepaalde.  

  7.2. De Machine(s) en eventuele gehuurde Producten mag/mogen niet door de Consument dan wel Afnemer zelf worden geïnstalleerd, dit dient altijd door Eden Springs te worden gedaan. De Consument dan wel Afnemer dient hiertoe aan Eden Springs de benodigde medewerking en toegang te verlenen, bij gebreke waarvan Eden Springs het recht heeft de gemaakte kosten in rekening te brengen. De Afnemer dan wel de Consument zal worden verzocht vooraf akkoord te gaan met de omschreven installatiestappen, daaronder mede begrepen het aanbrengen van een doorgang in het aanrechtblad om de Machine te kunnen installeren. De Afnemer dan wel de Consument aanvaardt daarmee dat er aanpassingen aan het aanrechtblad moeten worden gemaakt die mogelijk niet herstelbaar zijn.  

7.3. Naast het in artikel 13.1 bepaalde geldt dat De Consument dan wel de Afnemer – behoudens dwingendrechtelijke bepalingen – de Machine(s) niet mag (laten) aanpassen of repareren, dit dient door Eden Springs te worden gedaan.

7.4. De Afnemer is verplicht het Geleverde deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij een eventueel eigen risico voor rekening van de Afnemer komt. Op eerste verzoek van Eden Springs is de Afnemer gehouden aan Eden Springs te overleggen een afschrift van de verzekeringspolis evenals van de betalingsbewijzen, waaruit de tijdige betaling van de verzekeringspremie blijkt. De Afnemer zal na een daartoe strekkend verzoek van Eden Springs (toekomstige vorderingen in zake) uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan Eden Springs 
 
7.5. De Machine(s) en Product(en) mag/mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eden Springs niet worden verplaatst naar een andere locatie dan waar de Machine(s) oorspronkelijk door Eden Springs is/zijn geïnstalleerd. 
 
7.6. In het geval van een Huurovereenkomst verricht Eden Springs gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst onderhoud op de Machine(s); daaronder valt ook het vervangen van Machine(s) indien dat nodig is. De Consument dan wel Afnemer dient Eden Springs de medewerking en toegang te verlenen om dit onderhoud mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Eden Springs het recht heeft de gemaakte kosten in rekening te brengen.

7.7. Ingeval van gebreken aan een Machine en/of een Product, dient de Consument dan wel Afnemer dit onverwijld aan Eden Springs te melden met een duidelijke en volledige omschrijving van het gebrek. Eden Springs zal deze gebreken te hare keuze binnen een redelijke termijn herstellen dan wel de Machine en/of het Product in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een Machine en/of een Product komen voor rekening van Eden Springs, Eden Springs behoudt zich echter het recht voor gemaakte kosten en eventuele schade aan de Consument dan wel de Afnemer in rekening te brengen als: 

• er geen gebrek kan worden geconstateerd;
• het gebrek het gevolg is van het door de Consument dan wel Afnemer niet nakomen van het in artikel 13.1. en/of 7.3 bepaalde;
• gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig, onzorgvuldig of niet-normaal gebruik;  
• gebreken die het gevolg zijn van van buitenaf komende omstandigheden, zoals piekbelastingen van het elektriciteitsnet;
• het desbetreffende gebrek niet binnen vijf (5) dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden schriftelijk (dit kan ook elektronisch) door de Consument dan wel Afnemer is gemeld aan Eden Springs met een duidelijke en volledige omschrijving van het gebrek en het gebrek erger is geworden doordat niet (tijdig) aan het voorgaande is voldaan.  

7.8. Eden Springs behoudt zich het recht voor geen herstel of vervanging uit te voeren als de Consument dan wel de Afnemer niet voldoet aan diens verplichting jegens Eden Springs, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.  
 
7.9. In geval van gebreken heeft de Consument dan wel de Afnemer geen recht op huurprijsvermindering noch een hogere schadevergoeding dan is aangegeven in artikel 14, tenzij het gaat om gebreken die Eden Springs bij het aangaan van de Huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

7.10. De gehuurde Machine(s) en Product(en) blijft/blijven eigendom van Eden Springs. De Consument dan wel Afnemer is niet gerechtigd enige gehuurde Machine of enig Product te verkopen, te onderverhuren, te verpanden, anderszins in zekerheid te geven dan wel op enige andere wijze aan enige derde ter beschikking te stellen.

7.11. Zonder afbreuk te doen aan het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Eden Springs gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van verdwijning/verduistering van het Geleverde of in het geval dat het Geleverde zodanig is beschadigd dat herstel niet meer mogelijk is (total loss). De Consument dan wel de Afnemer is aansprakelijk voor aan hem toerekenbare schade aan het Geleverde. Bij verdwijning/verduistering/total loss is de Consument dan wel de Afnemer aan Eden Springs de huidige vervangingswaarde (= nieuwwaarde van een huidig (vergelijkbaar) model) verschuldigd, zonder nadere ingebrekestelling. 

7.12. Het voorgaande doet geen afbreuk aan alle verdere aan Eden Springs toekomende rechten zoals die op nakoming, op het niet hoeven herstellen als dat onmogelijk is, uitgaven vereist die in de gegevens omstandigheden redelijkerwijs niet van Eden Springs kan worden verwacht of het gaat om kleine herstellingen waarvoor de Consument dan wel de Afnemer aansprakelijk is, op ontbinding en schadevergoeding. 

7.13. Na het eindigen van de Huurovereenkomst, om welke reden dan ook, heeft Eden Springs het recht het Geleverde onmiddellijk in bezit te nemen en is de Consument dan wel de Afnemer verplicht het bezit van de Geleverde met directe ingang op een nader door Eden Springs te bepalen wijze aan Eden Springs te verschaffen en aan Eden Springs de medewerking en toegang te verschaffen om het Geleverde weer in bezit te nemen. Het Geleverde dient dan in dezelfde staat te zijn als het was bij levering, met uitzondering van slijtage door gewoon gebruik.

 1. PRIJZEN

  8.1. Ten opzichte van Consumenten zijn alle prijzen en tarieven van Eden Springs uitgedrukt in euro’s, inclusief (verzend)kosten, verbruiksbelasting en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan ook. Ten opzichte van Afnemers kan Eden Springs de prijzen en tarieven van Eden Springs uitdrukken in euro’s inclusief verbruiksbelasting en exclusief (verzend)kosten, BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan ook. 

  8.2. De door Eden Springs opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Eden Springs kan de prijzen in de Webshop te allen tijde wijzigen tussen twee bestellingen in. Eden Springs kan de huurprijs jaarlijks per iedere eerste dag van een kalenderjaar aanpassen op basis van de meest toepasselijke consumentenprijsindex. Eden Springs behoudt zich het recht voor tussentijds veranderingen van de externe factoren, die op de door haar berekende prijzen en tarieven van aanmerkelijke invloed zijn, door te berekenen aan de Consument dan wel de Afnemer middels een prijsverhoging. Indien Eden Springs bij een Overeenkomst met een Consument de prijs binnen drie (3) na het sluiten van de Overeenkomst verhoogt, is de Consument bevoegd, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden.   

  9. BETALING 
    
  9.1. De Consument dan wel de Afnemer is gehouden het onder de Overeenkomst verschuldigde te voldoen op de wijze zoals aangegeven in de Webshop.

9.2. In geval van betaling door middel van automatische incasso dient de Consument of Afnemer Eden Springs daartoe te machtigen op de wijze zoals aangegeven door Eden Springs. De Consument of de Afnemer staat er voor in dat de opgegeven informatie juist, actueel en volledig is en dat er voldoende saldo is om de geinde bedragen te incasseren.

9.3. Indien wordt overeengekomen dat op rekening wordt geleverd, dient de factuur binnen veertien (14) dagen na leveringsdatum te worden voldaan op de door Eden Springs aan te geven wijze. Eden Springs behoudt zich het eigendom voor totdat de prijs voor het Geleverde, indien verkocht, volledig is voldaan (bij verhuur behoudt Eden Springs te allen tijde het eigendom), alsmede de kosten voor eventuele ten behoeve van de Consument dan wel de Afnemer verrichte werkzaamheden en eventuele kosten in verband met niet nakoming door de Consument dan wel de Afnemer van diens verplichtingen. Er kan in de Overeenkomst afgeweken worden van de betalingstermijn van veertien (14) dagen. 

9.4. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting en – voor zover het de Afnemer betreft en niet de Consument – zonder opschortings- en/of verrekeningsmogelijkheid. De Consument behoudt de hem volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening.

9.5. Facturen dienen binnen vijftien (15) kalenderdagen te worden betwist, bij gebreke waarvan Eden Springs een betwisting niet in behandeling zal nemen.

9.6. In geval van niet-tijdige betaling, hieronder ook begrepen (ook hierna) in geval dat automatische incasso niet lukt, worden alle betalingsverplichtingen van de Consument dan wel de Afnemer, ongeacht of Eden Springs ter zake van het Geleverde reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de Consument dan wel de Afnemer van rechtswege in verzuim. 
 
9.7. In geval van niet-tijdige betaling heeft Eden Springs het recht de totale vordering aan een specialist op het gebied van incasso uit handen te geven, waarbij alsdan conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten additionele kosten en rente over het totaalbedrag van de uit handen gegeven facturen verschuldigd zijn. Indien de gemaakte kosten, waaronder juridische kosten (van advocaten, deurwaarders, griffierechten e.d.) ter verkrijging van de openstaande bedragen die verschuldigd zijn door een Afnemer hoger zijn dan de som van de kosten die voortvloeien uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, dan dienen de werkelijke kosten te worden voldaan. 
 
9.8. In geval van niet-tijdige betaling is de Afnemer vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de contractuele rente van 12% per jaar verschuldigd. Is de wettelijke (handels) rente hoger dan de contractuele rente, dan geldt de wettelijke (handels) rente. In geval van niet-tijdige betaling is de Consument vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de wettelijke rente per jaar verschuldigd.  

9.9. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, is er geen recht op restitutie van betaalde bedragen.

9.10. Als Eden Springs kortingscodes afgeeft, moet de Afnemer of Consument deze invoeren tijdens het bestelproces op de Webshop, na het doen van de bestelling kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.

 1. DUUR EN BEEINDIGING OVEREENKOMSTEN 

  10.1. Een Huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van twaalf (12) maanden en wordt daarna telkens met twaalf (12) maanden verlengd, tenzij een partij de Overeenkomst schriftelijk (dit kan ook elektronisch) opzegt, uiterlijk een (1) maand voordat de nieuwe termijn ingaat.

10.2. De Consument dan wel de Afnemer kan een Huurovereenkomst tussentijds opzeggen, maar is in dat geval wel verplicht de resterende huurtermijnen en eventuele overige nog te betalen bedragen direct te voldoen. Deze verplichting geldt ook als de Huurovereenkomst op andere wijze dan opzegging door de Consument of Afnemer eindigt. De resterende huurtermijn hoeft niet te worden betaald wanneer de Consument binnen de Bedenktijd op juiste wijze gebruik heeft gemaakt van diens herroepingsrecht (zie artikel 4).

10.3. Zonder afbreuk te doen aan de overige aan Eden Springs toekomende bevoegdheden om de Overeenkomst te beëindigen heeft Eden Springs het recht een Overeenkomst naar keuze op te zeggen dan wel te ontbinden in het geval dat:
a. de Consument of Afnemer een factuurbedrag niet heeft voldaan binnen de betalingstermijn;
b. de Consument of Afnemer voor het overige tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst en deze tekortkoming, mits herstelbaar, na door Eden Springs op de tekortkoming te zijn gewezen niet heeft hersteld binnen een door Eden Springs aangeduide hersteltermijn, dan wel een termijn van maximaal drie (3) werkdagen;
c. de Consument of Afnemer een uitstel van betalingsregeling treft met schuldeisers;
d. de Consument of Afnemer surseance van betaling aanvraagt, dan wel dit wordt verleend;
e. het faillissement van de Consument of Afnemer wordt aangevraagd, dan wel het faillissement wordt uitgesproken;
f. het bedrijf van de Afnemer wordt stilgelegd of ontbonden;
g. op de activa van de Consument dan de Afnemer beslag wordt gelegd, tenzij Eden Springs de Consument dan wel de Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen of dat zij zich op een ander maatregel dan ontbinding beroept.

10.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in het vorige lid van dit artikel zijn alle vorderingen van Eden Springs op de Consument dan wel de Afnemer respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Eden Springs gerechtigd het Geleverde terug te nemen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

  11.1. De Consument dan wel de Afnemer is niet gerechtigd enig Intellectuele Eigendom aan te wenden anders dan ten behoeve van het doel waarvoor zij verstrekt zijn.  

  11.2. De Consument dan wel de Afnemer is niet gerechtigd het Intellectuele eigendom of daarin besloten gegevens aan derde(n) te openbaren, tenzij Eden Springs uitdrukkelijk daartoe schriftelijke toestemming verleent. 
    
  11.3. Het is de Consument dan wel de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende rechten van intellectuele eigendom op of in de door Eden Springs geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Producten te verwijderen of te wijzigen.  
   
  11.4. Bij overtreding van het in lid 2, 3 en/of 4 bepaalde is de Consument dan wel de Afnemer voor iedere overtreding een direct opeisbare boete van Euro 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd en Euro 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, zonder afbreuk te doen aan alle 
  verdere aan Eden Springs toekomende rechten zoals die op nakoming, ontbinding en schadevergoeding; verbeurde boetes zullen echter in minder worden gebracht op de geleden schadevergoeding.  
 2. OVERMACHT 

  12.1. Indien Eden Springs door een haar niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de Consument dan wel de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmachtstoestand), zonder dat Eden Springs tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.  

  12.2. Indien in geval van een Huurovereenkomst de overmachtstoestand drie maanden duurt of indien vast staat dat deze drie maanden zal duren, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Voor zover reeds uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, is Eden Springs gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst. 
   
  12.3. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van Eden Springs onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument dan wel de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Eden Springs kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: natuurrampen, ziektes en epidemieën, overheidsmaatregelen, gebrek aan personeel, stakingen en uitsluitingen, vervoersproblemen, vertragingen bij de douane, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Eden Springs of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 
 3. GEBRUIK EN GARANTIES  

  13.1. De Consument dan wel de Afnemer is gehouden de Machine en ieder Product zorgvuldig te gebruiken, hier goed voor te zorgen, deze schoon en hygiënisch te houden en deze zorgvuldig en oordeelkundig te reinigen, deze alleen te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming, de gebruiksinstructies en in combinatie met Producten die van Eden Springs afkomstig zijn. Dit houdt onder meer in dat de filter en UV-lamp dienen te worden vervangen en het heet water reservoir vol dient te worden gemaakt op de aangegeven intervallen.

13.2. In het geval van koop van een Machine dan wel een Product garandeert Eden Springs gedurende een periode van twee jaar de deugdelijke werking daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Consument dan wel de Afnemer kan er voor kiezen tegen betaling een verlengde garantie aan te schaffen, in welk geval de alsdan overeengekomen garantietermijn geldt.  
 
13.3. Ingeval van gebreken tijdens de hiervoor genoemde garantietermijn, dient de Consument dan wel de Afnemer dit zo spoedig mogelijk aan Eden Springs te melden met een duidelijke en volledige omschrijving van het gebrek. Na de melding zal Eden Springs de gebreken herstellen dan wel de Machine en/of het Product vervangen, afhankelijk van de situatie. De Consument dan wel de Afnemer dient de medewerking te verlenen en toegang te verschaffen die benodigd is voor Eden Springs om de Machine en/of het Product te inspecteren, daaronder mede begrepen het verzenden daarvan conform de instructies van Eden Springs.

13.4. De kosten van herstel of vervanging van een Machine(s) en/of Product(en) komen voor rekening van Eden Springs, tenzij: 

 • het in artikel 13.1 bepaalde niet is nageleefd;
  • de Machine(s) en/of Product(en) door een ander dan Eden Springs zijn aangepast en/of zijn gerepareerd;
  • gebreken van of aan de Machine(s) het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik; 
  • gebreken die het gevolg zijn van van buitenaf komende omstandigheden, zoals piekbelastingen van het elektriciteitsnet;
  • het desbetreffende gebrek niet binnen vijf (5) dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden schriftelijk (dit kan ook elektronisch) door de Consument dan wel Afnemer is gemeld aan Eden Springs met een duidelijke en volledige omschrijving van het gebrek en het gebrek erger is geworden doordat niet (tijdig) aan het voorgaande is voldaan;
  • de Consument dan wel de Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige overige verplichting jegens Eden Springs, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen. 

  13.5. Een door Eden Springs, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Eden Springs kan doen gelden. Het voorgaande doet er niet aan af dat het Geleverde aan de Overeenkomst moet beantwoorden.
 1. AANSPRAKELIJKHEID  

  14.1. Eden Springs wijst iedere aansprakelijkheid van de hand aangaande eventuele indirecte of (gevolg)schade die ontstaat door de locatiekeuze van het Geleverde. 

  14.2. Indien door Eden Springs geleverde Producten gebreken vertonen, welke tijdig zijn gemeld, is Eden Springs uitsluitend gehouden om kosteloos naar haar keuze deze gebreken te (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen, de betreffende zaak in zijn geheel te vervangen, of de koopprijs te restitueren, zonder tot verdergaande schadevergoeding gehouden te zijn.  
   
  14.3. Eden Springs zal niet aansprakelijk zijn voor meer dan het bedrag dat ofwel haar verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert ofwel het bedrag dat de Consument of Afnemer verschuldigd is in verband met de Overeenkomst waar de schade uit voortvloeit.
   
  14.4. Eden Springs is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan vertragingsschade, water-/lekkageschade, gemiste kansen, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstdervinginkomensschade en/of claims van derden jegens de Consument dan wel Afnemer. 
   
  14.5. Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook van de aan Eden Springs verbonden (rechts)personen jegens de Consument dan wel de Afnemer en derden verbonden aan de Consument dan wel de Afnemer (daaronder mede begrepen – ten aanzien van Afnemers – huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen en – ten aanzien van Consumenten – familieleden, kennissen, buren en dergelijke) is uitdrukkelijk uitgesloten. De Consument dan wel de Afnemer doet zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mochten verkrijgen jegens de aan Eden Springs verbonden personen.  
   
  14.6. De aan Eden Springs verbonden personen of door Eden Springs voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Consument dan wel de Afnemer zo nodig beroepen op alle aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. 
   
  14.7. De Consument dan wel de Afnemer dient op straffe van verval van het recht op schadevergoeding zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) maanden na het bekend worden met de schade, Eden Springs daar van op de hoogte te brengen. Iedere vordering jegens Eden Springs, behalve die welke door Eden Springs is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. 
   
  14.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet (i) indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Eden Springs (ii) indien het aansprakelijkheid betreft die wettelijk niet kan worden uitgesloten, waaronder productaansprakelijkheid jegens de Consument. Ten aanzien van Consumenten geldt voorts dat de voorgenoemde beperkingen en uitsluitingen slechts gelden voor zover zijn niet als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt.   
   
  15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  
   
  15.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Eden Springs en de Consument dan wel de Afnemer is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, waarbij ten aanzien van de Consument geldt dat eventuele toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen die een ander rechtsstelsel aanwijzen, voorgaan. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten. 

15.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Eden Springs verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden of anderszins de rechtsverhouding met de Consument dan wel de Afnemer betreffen, zijn in eerste aanleg onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door: 
 
• in geval van een geschil met een Consument, de rechtbank in de woonplaats van de gedaagde partij of de rechtbank in de woonplaats van de Consument, tenzij een geschil wordt voorgelegd aan de geschillencommissie (als bedoeld in artikel 15.3 en verder) en die geschillencommissie bevoegd is daarop te beslissen; de bevoegdheid van de hiervoor genoemde rechtbank is van toepassing in het geval dat een partij de bindende beslissing door de overheidsrechter wil laten vernietigen;   
• in geval van een geschil met een Afnemer, de Rechtbank Rotterdam. 
 
Geschillencommissie in geval van Overeenkomsten met Consumenten
 
15.3. Geschillen tussen de Consument en Eden Springs over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als Eden Springs worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl), onverminderd het recht van de Consument om naar zijn keuze een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank. 
 
15.4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Eden Springs heeft voorgelegd. 
 
15.5. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
 
15.6. Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Eden Springs aan deze keuze gebonden. Wanneer Eden Springs dat wil doen, zal de Consument binnen vijf weken na een daartoe door Eden Springs schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of de Consument zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter in overeenstemming met lid 2 van dit artikel. Verneemt Eden Springs de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Eden Springs gerechtigd het geschil voor te leggen aan de in overeenstemming met lid 2 van dit artikel aangewezen rechter. 
 
15.7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 

15.8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Eden Springs surseance van betaling is verleend, zij in staat van faillissement is geraakt of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 

 1. OVERIGE BEPALINGEN

  16.1. Eden Springs is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde partij over te dragen in het kader van een overdracht van de onderneming van Eden Springs waartoe de Overeenkomst behoort, alsmede voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Consument dan wel de Afnemer. 

  16.2. Indien een Overeenkomst kwalificeert als "consumentenkoop" zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek, dan geldt het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling of bepaling van vergelijkbare strekking anders bepaalt.  
   
  16.3. Nietigheid van een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de nietige bepalingen overeenkomen.  
   
  16.4. Het nalaten door Eden Springs om (binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn) nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Eden Springs uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.  
   
  16.5. Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere 1 (Definities), artikel 2 (Algemene bepalingen), artikel 7.13 (teruggave van het gehuurde), artikel 11 (Intellectuele eigendommen), artikel 12 (Overmacht), artikel 13 (Gebruik en garanties, voor zover van toepassing), artikel 14 (Aansprakelijkheid), artikel 15 (Toepasselijk recht en geschillen) en artikel 16 (Overige bepalingen) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen. 
   
  16.6. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe die niet onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.   

  16.7. Eden Springs verwerkt persoonsgegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over de verwerking van  persoonsgegevens staat in haar Privacy-beleid.   

  16.8. Eden Springs kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Ten aanzien van losse bestellingen geldt dat de aangepaste voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen met de Consument dan wel de Afnemer na introductie van de aangepaste Algemene Voorwaarden. Ten aanzien Huurovereenkomsten, geldt dat de Consument dan wel de Afnemer het recht heeft, na aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, daar tegen bezwaar te maken. In dat geval kan Eden Springs er voor kiezen de oude Algemene Voorwaarden te blijven hanteren tot het einde van de Overeenkomst, dan wel de Consumenten dan wel de Afnemer de mogelijkheid te geven de Overeenkomst tussentijds kosteloos op te zeggen.

16.9. Artikel 6:227b lid 1 BW is niet van toepassing en de Consument dan wel de Afnemer doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van diens recht op ontbinding of vernietiging uit hoofde van artikel 6:227b lid 4 en/of lid 5 BW alsmede artikel 6:227c lid 2 en/of lid 5 BW.

16.10. Als de Afnemer buiten Nederland is gevestigd onderkent de Afnemer dat artikel 6:232, 234 en 244 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

16.11. Waar in deze Algemene Voorwaarden ‘schriftelijk’ staat wordt daarmee ook bedoeld per email. Bij berichten die Eden Springs aan de Consument dan wel de Afnemer stuurt geldt dat deze als door de Consument dan wel de Afnemer ontvangen worden aangemerkt als Eden Springs het bericht aan een eerder door de Consument dan wel de Afnemer opgegeven e-mailadres heeft verstuurd.

16.12. Gegeven garanties veranderen de gebruikelijke bewijspositie van Eden Springs ten opzichte van het gegarandeerde niet.

16.13. De Overeenkomst worden gesloten in het Nederlands en wordt gearchiveerd in die zin dat alle bestellingen worden geadministreerd.

 

Download hier het document in PDF